У зв’язку з останніми трагічними подіями на сході України, перед державою постали нові, невідомі нашій практиці проблеми, однією з яких є проблема переселенців із зони проведення АТО. Як правило, такі особи є надзвичайно соціально вразливими, адже втратили як місце постійної роботи, так і житло.

Враховуючи те, що Україна є в т.ч. соціальною державою, визнає людину найвищою со­ціальною цінністю, надає соціальну допомогу особам, які потрапили у важку життєву ситуацію, з метою забезпечення кожному гідного рівня життя, Кабінетом міністрів України було прийнято Постанову № 505 від 01.10.2014 року «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»

Грошова допомога надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (далі - особа, яка переміщується), а також стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, структурних підрозділах з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням та виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців.

Порядок ведення обліку осіб, які переміщуються, встановлюється Кабінетом Міністрів України.» (пункт 2 Постанови КМУ №505 від 01.10.2014 року). Значну роль також відіграє Міністерство соціальної політики, яке взяло на себе реалізацію вищезгаданої постанови. Наприклад, воно розмежовує переселенців на три категорії та направляє їх до відповідних органів:

Державна підтримка пенсіонерів:

 • - переведення пенсії за місцем фактичного проживання (перебування);
 • - первинне призначення пенсії;
 • - перерахунок пенсії.

Куди звертатися: до органу Пенсійного фонду за місцем фактичного проживання (перебування).

Основні документи, які необхідно мати при собі:

 • - паспорт;
 • - посвідчення отримувача пенсії (за наявності);
 • - довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності).

Державна підтримка в працевлаштуванні:

 • - пошук підходящої роботи – тимчасової і постійної;
 • - надання інформації та консультації у сфері занятості;
 • - можливість участі в громадських оплачуваних роботах;
 • - професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації;
 • - отримання статусу безробітного.

Куди звертатися: до центру занятості за місцем фактичного проживання (перебування).

Основні документи, які необхідно мати при собі:

 • - паспорт;
 • - довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності);
 • - трудова книжка (за наявності);
 • - документи про освіту (за наявності).

Державна підтримка сімей з дітьми:

(переведення допомоги за місцем фактичного проживання (перебування) або первинне призначення):

 • - допомога при народженні  (усиновленні) дитини;
 • - допомога одиноким матерям;
 • - допомога опікунам та піклувальникам;
 • - допомога дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства;
 • - допомога малозабезпеченим сім’ям;
 • - тимчасова допомога на дітей, один з батьків яких ухиляється від сплати аліментів;
 • - супровід сімей з дітьми, які потребують допомоги;
 • - надання юридичної, психологічної та соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам та батькам-вихователям.

Куди звертатися: до органу соціального захисту населення, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем фактичного проживання (перебування).

Основні документи, які необхідно мати при собі:

 • - паспорт;
 • - свідоцтво про народження дитини;
 • - довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності)

Державна підтримка громадян похилого віку, інвалідів:

 • стаціонарний догляд (для громадян похилого віку, інвалідів І, ІІ групи, які за станом здоров’я мають потребу в сторонньому догляді, побутовому обслуговуванні, медичній допомозі);
 • - догляд вдома (для громадян похилого віку, інвалідів, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги);
 • - натуральна допомога (одяг, взуття, предмети першої потреби).

Куди звертатися: до територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) або до органу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання (перебування).

Основні документи, які необхідно мати при собі:

 • - паспорт;
 • - медична довідка про потребу в постійній сторонній допомозі (за наявності).

Грошова допомога особам, які переміщуються, призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім’ї (далі - уповноважений представник сім’ї) у таких розмірах:

 • для непрацездатних осіб (пенсіонери, інваліди, діти) - 884 гривні на одну особу (члена сім’ї);
 • для працездатних осіб - 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).

Загальна сума допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 2 400 гривень.

Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, відбулися зміни, розмір грошової допомоги перераховується з місяця, наступного за місяцем виникнення таких змін, за заявою уповноваженого представника сім’ї або інформацією компетентного органу. (пункт 3 цієї Постанови)

Такими компетентними органами, відповідно до пункту 2 даної постанови, є структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, структурних підрозділах з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

Для отримання грошової допомоги уповноважений представник сім’ї звертається до уповноваженого органу за фактичним місцем проживання (перебування) з відповідною заявою та пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються.

У заяві зазначаються такі відомості про всіх членів сім’ї, які претендують на отримання грошової допомоги:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • число, місяць, рік народження;
 • серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, для іноземців або осіб без громадянства - серія, номер паспортного документа та посвідки на постійне проживання;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті);
 • зареєстроване та фактичне місце проживання (перебування);
 • реквізити рахунка уповноваженого представника сім’ї в уповноваженому банку, на який перераховуватиметься грошова допомога;
 • наявність у будь-кого з членів сім’ї у володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції;
 • наявність у володінні всіх членів сім’ї транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (із зазначенням строку експлуатації з дати випуску);
 • наявність у будь-кого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;
 • місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там працює.

До заяви додається копія свідоцтва про одруження, копії свідоцтв про народження дітей та письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних.(пункт 5 Постанови КМУ №505 від 01.10.2014 року)

Проте, трапляються випадки, коли грошова допомога не призначається. Ця постанова їх чітко визначає:

 • будь-хто з членів сім’ї має у володінні житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції;
 • у володінні сім’ї є два або більше транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (автобусів, вантажних та легкових автомобілів). При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані чи придбані на пільгових умовах через уповноважені органи, а також транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску;
 • будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Також на практиці наявні випадки відмови у постановці на облік як осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на підставі того, що були відсутні обставини, які спричинили переміщення з районів проведення АТО (тобто, наявність зареєстрованого місця проживання у зоні АТО, але в той же час перебування на денній формі навчання ВНЗ). Також фіксуються факти відмови у постановці на облік студентів у окремих підрозділах з питань соціального захисту населення на підставі відсутності роз’яснень щодо порядку постановки на облік вказаної категорії населення та їх статусу (працездатний\непрацездатний). Наразі одним з консультантів надіслано запит до Мінсоцполітики з проханням надати роз'яснення з вказаних питань.

Особливості видачі матеріальної допомоги (пункт 7 Постанови):

Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок  психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги), які не працевлаштувалися, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості, або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції, але фактично не працюють, протягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги, її розмір для працездатних членів сім’ї на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період - припиняється.

З приводу працевлаштування визначеної категорії громадян (пункт 7 Постанови):

Особи працездатного віку, яким призначено грошову допомогу, зобов’язані інформувати у триденний строк уповноважений орган про факт працевлаштування.

Для отримання інформації про періоди реєстрації працездатних членів сім’ї, яким призначено грошову допомогу, у державній службі зайнятості уповноважені органи щомісяця до 25 числа подають в електронному вигляді перелік таких осіб центрам зайнятості державної служби зайнятості, які протягом 10 календарних днів подають уповноваженому органу інформацію про періоди реєстрації цих осіб як безробітних чи осіб, які шукають роботу.

Для контролю за фактом працевлаштування працездатних членів сім’ї, яким призначено грошову допомогу (в тому числі за направленням державної служби зайнятості), уповноважені органи щомісяця до 25 числа подають в електронному вигляді перелік таких осіб органам Пенсійного фонду України, які протягом 10 календарних днів подають уповноваженому органу інформацію з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Строки надання матеріальної допомоги:

УПЗ протягом 10 днів після подання уповноваженим представником сім’ї заяви та документів призначають грошову допомогу або відмовляють у її призначенні та надають відповідне повідомлення уповноваженому представнику сім’ї.

Контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів, виділених для виплати грошової допомоги, здійснюється в установленому законодавством порядку.(пункт 15 даної Постанови).

 

Консультацію підготувала помічник консультанта Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Андрушкевич Юлія Сергіївна


Автор консультації: Андрушкевич Юлія Сергіївна
Дата надання консультації: 08.11.2014
Кількість переглядів: 1891
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (3): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: АТО, матеріальну допомогу, переселенці

Коментарів нема