ДОГОВІР

між батьками про  місце проживання дитини,   визначення розміру  участі батька у виховані  та умови здійснення ним права на особисте виховання дитини

 

 

Місто Харків, ___ ______,_____ ________ дві тисячі чотирнадцятого року.

 

      Ми, з однієї сторони – Петренко Петро Петрович, який проживає в м. Харків, ________________________, паспорт (серія, номер)______________________ реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________________, надалі за текстом «БАТЬКО» та з другої сторони – Петренко (Коваленко) Ольга Русланівна, що проживає в м. Харків, вул. ___________________________, паспорт (серія, номер) _____________________ реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________________, надалі за текстом «МАТИ», попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства, щодо недійсності правочинів, розуміючи значення своїх дій та керуючись статтями 109, 141, 157,160 Сімейного кодексу України, уклали цей договір про таке:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей договір укладено стосовно місяця проживання  визначення розміру  участі батька у виховані  та умови здійснення ним права на особисте виховання  малолітнього сина , Петренко Івана Петровича 01.07.2009 (першого липня дві тисячі дев’ятого) року народження свідоцтво про народження, 1-ВЛ № 167290 видане Московським відділом реєстрації актів цивільного стану Харківського міського управління юстиції), надалі за текстом – дитина.

1.2. Відповідно до цього договору Батьки домовились про місце проживання Дитини та про порядок здійснення батьківських прав Батьком, який мешкатиме окремо від Дитини.

1.3. Місцем проживання Дитини Батьки визначили, місце проживання Матері .

 

2. Порядок здійснення батьківських прав.

 

2.1. Батько має право безперешкодно відвідувати Дитину, за місцем її проживання, завчасно попередивши про приїзд по телефону, або за допомогою іншого засобу зв’язку, а також має право за попередньою домовленістю з матір’ю брати Дитину за її бажанням та урахуванням стану здоров’я, до себе на суботу та неділю, двічі на місяць.

2.2. У період шкільних канікул, кожен із Батьків має право проводити більше часу разом з Дитиною та відпочивати разом з нею в Україні або за кордоном. Перевага надається тому з Батьків, хто виїжджає на відпочинок за кордон. У разі одночасного виїзду, перевага першої поїздки надається Матері, а далі - у порядку черговості. Батьки зобов’язуються ухилятись від поїздок до країн, кліматичні або інші умови яких можуть бути небезпечними для Дитини.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1. Мати зобов’язується:

3.1.1. В дні та час, визначені в п. 2.1. цього договору одягати та збирати Дитину для зустрічі з Батьком.

3.1.2. У випадках, визначених п. 2.2, готувати до часу від’їзду багаж Дитини.

3.1.3. Завчасно повідомляти Дитину про час та день зустрічі з Батьком, а також повідомляти про причини, що унеможливлюють такі зустрічі, якщо їй це відомо.

3.2. Батько зобов’язується:

3.2.1. Без затримок у дні та час визначений п. 2.1 цього договору та/або за попередньою домовленістю з Матір’ю, приїхати в місце проживання Дитини, або інше, спеціально обумовлене Батьками місце, забрати Дитину для проведення спільного дозвілля та повернути її в визначений час у місце проживання, або інше, спеціально обумовлене Батьками місце.

3.2.2. У випадках, визначених п.п. 2.1 та 2.2.:

- забезпечити комфортний та безпечний транспортний засіб для перевезення Дитини на відпочинок та забезпечити Дитині комфортні умови проживання та відпочинку;

- негайно повідомляти Мати Дитини про благополучне прибуття на місце відпочинку, а також заздалегідь попереджати про час повернення до Харкова, із     зазначенням дати приїзду, транспортного засобу, його номера, місця та часу прибуття;

- повернути Дитину в місце її проживання не пізніше 3 годин з часу прибуття в місто Харків, якщо Мати особисто не зустрічатиме Дитину безпосередньо в місці прибуття.

3.3. Спільні зобов’язання Батьків:

 

3.3.1. Батьки зобов’язуються належним чином виконувати взяті на себе зобов’язання, а також своєчасно повідомляти один одного про зміну свого місця проживання та будь-які інші обставини, що мають суттєве значення для своєчасного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

3.3.2. Батьки зобов’язуються у міру можливості додатково до перерахованого вище спільно організовувати відвідання Дитиною цирку, кінотеатрів, театрів, клубів, а також проведення іншого дозвілля Дитини.

3.3.3. Батьки зобов’язуються спільно організовувати та проводити в присутності обох Батьків святкування дня народження Дитини в дитячому клубі, кафе, ресторані.

3.3.4. У випадках, визначених цим договором своєчасно надавати один одному оформлену у встановленому законодавством порядку згоду на тимчасовий виїзд з дитиною за кордон з метою відпочинку, або на самостійний виїзд  дитини з організованою групою дітей на відпочинок, змагання, тощо.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

4.1. Цей договір є укладеним з моменту його підписання і діє до моменту досягнення Дитиною повноліття, а саме до 01.07.2027 (першого липня дві тисячі двадцять сьомого) року.

4.2. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим договором, та сприяти іншій стороні у виконанні її обов'язків.

4.3. Батьки зобов’язуються переглянути умови цього договору протягом 1 (одного) місяця з моменту настання таких обставин:

4.3.1. По досягненні дитиною десятирічного віку, - місце проживання Дитини буде визначено з урахуванням бажання самої Дитини.

4.3.2. По досягненні дитиною чотирнадцятирічного віку, - місце проживання Дитини буде визначено бажанням самої Дитини.

4.3.4. У разі вступу одного з Батьків у шлюб, а також виникнення інших обставин, що можуть призвести до істотних змін у звичному житті Дитини, у разі зміни матеріального стану, погіршення здоров'я будь-якої зі сторін до договору, якщо сторони погодились, вносяться зміни або доповнення шляхом укладення додаткового  договору. Таким же шляхом цей договір може бути розірвано. Одностороння відмова від виконання договору або одностороння зміна його умов не допускається. При відсутності домовленості між Сторонами питання зміни чи розірвання цього договору вирішується в судовому порядку.

     Всі спори, що виникають в процесі виконання цього договору, та розбіжності в тлумаченні окремих положень цього договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

     Ми, Сторони, стверджуємо, що цей договір не носить характеру фіктивного або удаваного правочину, не приховує інший правочин і відповідає дійсним намірам сторін створити для себе юридичні наслідки.

   В цьому договорі міститься весь обсяг домовленостей між Сторонами щодо предмету договору, тому всі інші письмові та усні домовленості і зобов’язання, прийняті Сторонами до підписання цього договору відміняються і стають недійсними після його підписання.

     З усіх інших питань, що не врегульовані цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

       Зі змістом статей 109,150-155, 157-162, 171, Сімейного кодексу України ознайомлені.

Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

 

Петренко П.П.

Петренко О.Р.

 

 

 

ДОГОВІР

ПРО СПЛАТУ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ

 

Місто Харків, (дата) травня дві тисячі чотирнадцятого року.

 

Ми: з однієї сторони – Петренко Петром Петровичем, який проживає в м. Харків, ________________________, паспорт (серія, номер)______________________ реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________________, надалі за текстом «БАТЬКО» та з другої сторони – Петренко (Коваленко) Ольгою Русланівною, що проживає в м. Харків, вул. ___________________________, паспорт (серія, номер) _____________________реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________________, надалі за текстом «МАТИ», разом надалі за текстом «БАТЬКИ» або «СТОРОНИ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, уклали даний договір про наступне:

1. Даний договір укладено батьками малолітньої дитини, Петренко Івана Петровича 01.07.2009 (першого липня дві тисячі дев’ятого) року народження (свідоцтво про народження, 1-ВЛ № 167290 видане Московським відділом реєстрації актів цивільного стану Харківського міського управління юстиції), надалі за текстом – дитина.

2. За домовленістю Батьків, даним договором встановлюється обов’язок Батька сплачувати на утримання дитини аліменти в розмірі 4000,00 ( чотири тисячі) гривень 00 копійок щомісяця до досягнення Дитиною повноліття.

Аліменти повинні бути сплачені Батьком не пізніше 25 (двадцять п’ятого) числа кожного поточного місяця за наступний місяць шляхом перерахування суми аліментів на відкритий на ім’я Матері _____________________________________________________.

3. Крім сплати суми аліментів, зазначених в п. 2 даного договору, Батько зобов’язаний брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо).

3.1. Додаткові витрати (сума визначається в залежності від обставин, що виникли)  на дитину сплачуються Батьком у випадках передбачених п. 3 договору  шляхом  перерахування суми додаткових витрат за реквізитами, вказаними в п. 2 даного договору.

4. Аліменти, одержані на дитину, є власністю Матері і мають використовуватися за цільовим призначенням.

Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання.

У разі смерті Матері аліменти є власністю дитини.

5. Згідно з ч. 2 ст. 189 Сімейного кодексу України у разі невиконання Батьком своїх обов’язків за даним договором, аліменти та/або додаткові витрати на дитину з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

6. Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).

7. Розмір аліментів та/або розмір додаткових витрат на дитину, визначений в даному договорі, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом Батька або Матері у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених законом.

8. У разі невиконання, неналежного або несвоєчасного виконання Батьком умов даного договору та виникнення заборгованості з вини Батька, він зобов’язаний сплатити неустойку (пеню) в розмірі 10 (десяти) відсотків від несплаченої суми аліментів та/або додаткових витрат на дитину за кожен день прострочення зобов’язання.

9. Сплата Батьком неустойки не звільняє Батька від виконання зобов’язань за даним договором.

10. Батько має право перевіряти цільове використання аліментів та додаткових витрат на дитину.

Батькам роз’яснено положення ст. 186 Сімейного кодексу України, відповідно до якого за заявою платника аліментів або за власною ініціативою орган опіки та піклування перевіряє цільове витрачання аліментів.

У разі нецільового витрачання аліментів платник має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.

11. Даний договір вступає в силу з моменту його нотаріального посвідчення і діє до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку, а саме до 01.07.2027 (першого липня дві тисячі двадцять сьомого) року.

12. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього договору, несе Батько.

13. Батькам роз’яснено  положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів про сплату аліментів на дитину, підстав та наслідків визнання їх недійсними зміст ст. 203 Цивільного кодексу України, статей 157, 160, 180-197 Сімейного кодексу України.

14. Ми, Батьки, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

15. Батьки підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

16. Договір складено в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу _______________________________________., інші видаються Батькам.

 

Петренко П.П.

Петренко О.Р.

 

 

Місто Харків, Україна, (дата)  дві тисячі чотирнадцятого року.

Цей договір посвідчено мною, ___________________________., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

                                                                                                                          Зареєстровано в реєстрі за № _______

                                                                                                                          

Приватний нотаріус                                                 ________________________      

 

 

 


Автор консультації: Барашков Д.М, Щербакова І.О.
Дата надання консультації: 27.06.2014
Кількість переглядів: 3546
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (1): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: за спільною заявою, шлюбу, яке має дітей., подружжя, Розірвання

Коментарів нема