......перед безпосереднім складанням заяви до Європейського суду з прав людини наполегливо рекомендуємо ознайомитись з природою цього наднаціонального судового органу. 

ЯК ПОДАВАТИ ЗАЯВУ ДО СУДУ? 

1. Офіційними мовами Суду є англійська та французька,  але за бажанням Ви можете звертатися до Секретаріату Суду офіційною мовою однієї з держав,  що ратифікували Конвенцію.  На початковій стадії провадження Суд може також листуватися з Вами цією мовою. Проте Вам слід знати, що на наступних стадіях провадження, тобто якщо Суд не визнає Вашу заяву неприйнятною на основі надісланих Вами документів, а вирішить запропонувати Уряду надіслати письмові зауваження щодо Ваших скарг,  Суд вестиме листування з Вами англійською чи французькою мовою,  а Ви чи Ваш представник,  за загальним правилом, повинні будете надсилати подальші зауваження англійською чи французькою мовою. 

2. Суд приймає лише заяви, надіслані поштою (а не по телефону). Якщо Ви відсилаєте Вашу заяву електронною поштою або факсом,  Вам обов’язково потрібно продублювати її звичайною поштою.  Також немає необхідності бути особисто присутнім у Страсбурзі для усного викладення обставин Вашої справи. 

3. Усю кореспонденцію стосовно Вашої скарги необхідно надсилати за адресою: 

The Registrar 
European Court of Human Rights 
Council of Europe 
F–67075 STRASBOURG CEDEX 
FRANCE – ФРАНЦІЯ. 

Не прошивайте степлером, не склеюйте і не скріпляйте іншим чином листи і документи, які Ви надсилаєте до Суду. Усі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані. 

4. Після отримання Вашого першого листа або формуляру заяви Секретаріат Суду надішле Вам відповідь з повідомленням про те, що на Ваше ім’я було відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних листах до Суду. Надалі до Вас можуть звернутися за додатковою інформацією, документами чи роз’ясненнями, пов’язаними із заявою. Натомість,  Секретаріат не може надати Вам інформацію щодо законодавства держави,  проти якої спрямована заява,  або давати юридичні консультації стосовно застосування або тлумачення національного права. 

5. У Ваших інтересах своєчасно і старанно відповідати на листи Секретаріату.  Будь-яка затримка з відповіддю або її відсутність можуть розцінюватися як те, що Ви не зацікавлені у продовженні провадження у Вашій справі. А тому, якщо Ви не відповісте на лист Секретаріату протягом року з моменту його відправлення, Вашу справу буде знищено. 

6. Якщо Ви вважаєте, що Ваша заява стосується одного з прав, гарантованих Конвенцією або
Протоколами до неї,  і що всі умови,  викладені вище,  задоволені,  Ви повинні ретельно і розбірливо заповнити формуляр заяви і повернути його до Суду найпізніше через шість
тижнів. 

7. Згідно з положеннями правила 47 Регламенту Суду, необхідно, щоб Ваша заява містила
наступне: 
а)  стислий виклад фактів, які Ви бажаєте оскаржити, та сутність Ваших скарг; 
б)  зазначення прав, гарантованих Конвенцією, які були, на Вашу думку, порушені; 
в)  відомості про засоби правового захисту, якими Ви скористалися; 
г)  перелік офіційних рішень у Вашій справі,  із зазначенням дати кожного рішення та інстанції,  яка його винесла,  а також коротку інформацію про зміст цього рішення. До листа додайте копії самих рішень. (Документи не будуть вам повернені. А тому у Ваших інтересах надсилати виключно копії, а не оригінали).

8. Правило 45 Регламенту Суду вимагає, щоб заява була підписана Вами як заявником або Вашим представником. 

9. Якщо Ви не бажаєте оприлюднення Вашої особи, Ви повинні зробити відповідну заяву і викласти причини подібного відступу від загального правила вільного доступу до інформації в
процесі судового розгляду.  Суд може дозволити анонімність тільки у виключних і обґрунтованих випадках. 

10. На початковій стадії подання заяви Ви не зобов’язані мати представника,  а Ваш представник (якщо Ви його маєте) не обов’язково повинен бути адвокатом. Однак, якщо Суд вирішить запропонувати Уряду надіслати письмові зауваження щодо Вашої заяви,  Вам потрібно,  за загальним правилом,  мати представника  (крім особливих винятків),  який є адвокатом, уповноваженим практикувати в одній із держав, що ратифікували Конвенцію. Ваш представник повинен володіти однією з офіційних мов Суду (англійською або французькою).  Слід зазначити, що з цього часу Суд буде листуватися з Вами однією з офіційних мов, і Ви повинні будете надсилати свої зауваження цією мовою,  якщо тільки Ви не отримаєте дозвіл продовжувати листування неофіційною мовою.  Якщо Ви бажаєте звернутися до Суду через адвоката або іншого представника, Ви повинні додати до формуляру заяви довіреність, яка б уповноважувала його діяти від Вашого імені.  Представник юридичної особи (підприємства,  асоціації,  і т.д.)  або групи осіб повинен підтвердити свої юридичні повноваження представляти заявника. 

11.  Суд не може надати Вам юридичну допомогу на оплату послуг адвоката для підготовки Вашої первинної заяви.  На подальшій стадії провадження,  а саме після рішення Суду про повідомлення відповідного уряду про заяву для подання письмових зауважень,  Ви можете претендувати на отримання безкоштовної юридичної допомоги, якщо Вам бракує коштів дляоплати послуг адвоката  і якщо надання такої допомоги Суд визнає необхідним для належного розгляду справи. 

12. Процедура розгляду Вашої справи –  безкоштовна. На початковому етапі процедура розгляду справ є письмовою,  тому Ваша особиста присутність у Страсбурзі не потрібна. Вас належно поінформують про будь-яке рішення, винесене Судом у Вашій справі. 

Бланк звернення до Європейського суду з прав людини

Numéro de dossier 
File number 
Номер справи

          

                                                  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
                                                                        Requête 
                                                                       Application 
                                                                          Заява
 
                           présentée en application de l'article 34 de la Convention européenne des 
                                                               Droits de l'Homme, 
                                        ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour 
                                   under Article 34 of the European Convention on Human Rights 
                                                and Rules 45 and 47 of the Rules of Court 
                              у відповідності до Статті 34 Європейської конвенції з прав людини, 
                                           а також до Статей 45 та 47 Регламенту Суду


I. 
A. 
Les Parties 
The Parties 
Сторони

Le Requérant/La Requérante 
The Applicant 
Заявник

(Renseignements à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(le)) 
(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any) 
(Відомості про заявника, а також про його представника, якщо такий є) 


1.    Nom de famille 
Surname 
Прізвище заявника

2.    Prénom(s) 
First Name(s) 
Ім’я та по-батькові
Sexe : masculin / feminine 
Sex: male / female 
Стать: чоловіча / жіноча

3.    Nationalité 
Nationality 
Громадянство

4.    Profession 
Occupation 
Рід занять

5.    Date et lieu de naissance 
Date and place of birth 
Дата та місце народження

6.    Domicile 
Permanent address 
Постійна адреса

7.    Tél no
Tel no. 
Номер телефону

8.    Adresse actuelle (si différente de 6.) 
Present address (if different from 6.) 
Теперішня адреса (якщо відрізняється від 6.) 

9.    Nom et prénom du/de la représentant(e)
1
Name of representative 
Прізвище та ім’я представника

10.    Profession du/de la représentant(e) 
Occupation of representative 
Рід занять представника

11.    Adresse du/de la représentant(e) 
Address of representative 
Адреса представника

12.    Tél no
Tel no. 
Номер телефону
Fax no
Fax no. 
Номер факсу

B.  La Haute partie contractante 
The High Contracting Party 
Висока договірна сторона
(Indiquer ci-après le nom de l'Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée) 
(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed) 
(Зазначте Державу(и), проти якої(их) спрямована заява) 

13.   
1
 Si le/la requérant(e) est représenté(e), joindre une procuration signée par le/la requérant(e) et son/sa représentant(e). 
If the applicant appoints a representative, attach a form of authority signed by the applicant and his or her representative. 
За наявності представника, додати належним чином оформлену довіреність на представництво інтересів заявника

II.  Exposé des faits
2
Statement of the Facts 
Викладення фактів
(Voir § 19 (b) de la notice) 
(See § 19 (b) of the Notes) 
(Див. § 19 (б) Пояснювальної нотатки) 

14.   
2
 Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée 
Continue on a separate sheet if necessary 
Якщо необхідно, продовжуйте на окремому аркуші

III.  Exposé de la ou des violation(s) de la Convention et/ou des Protocoles 
alléguée(s), ainsi que des arguments à l'appui 
Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and of 
relevant arguments 
Зазначення порушень Конвенції та/або Протоколів і відповідна
аргументація
(Voir § 19 (c) de la notice) 
(See § 19 (c) of the Notes) 
(Див. § 19 (в) Пояснювальної нотатки) 

15.    
IV.  Exposé relatif aux prescriptions de l'article 35 § 1 de la Convention
3
Statement relative to article 35 § 1 of the Convention 
Відомості відповідно до статті 35 § 1 Конвенції
(Voir § 19 (d) de la notice. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements 
demandés sous les points 16 à 18 ci-après) 
(See § 19 (d) of the Notes. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate 
sheet for each separate complaint) 
(Див. § 19 (г) Пояснювальної нотатки. Якщо необхідно, дайте пояснення (по пунктах 16-18 заяви) до кожного окремого предмету скарги на окремому аркуші) 

16.    Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l'ayant rendue) 
Final decision (date, court or authority and nature of decision) 
Остаточне внутрішнє рішення (дата та юридична природа рішення, орган, що його ухвалив (судова чи інша
інстанція) 

17.    Autres décisions (énumérées dans l'ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et 
l'organe – judiciaire ou autre – l'ayant rendue) 
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them) 
Інші рішення (в хронологічному порядку, із зазначенням по кожному з них дати прийняття, юридичної
природи, а також органу (судового чи іншого), який це рішення ухвалив

18.    Dispos(i)ez-vous d'un recours que vous n'avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n'a-t-il pas été exercé? 
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain 
why you have not used it. 
Чи існують (існували) будь-які інші доступні Вам засоби правового захисту, які Ви не використали? Якщо так, поясніть, чому. 

3
 Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée 
Continue on a separate sheet if necessary 
Якщо необхідно, продовжуйте на окремому аркуші

ВІДКРІПІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ФОРМУЛЯР ПЕРЕД ВІДПРАВЛЕННЯМ
V.  Exposé de l'objet de la requête 
Statement of the object of the application 
Викладення предмету заяви
(Voir § 19 (e) de la notice) 
(See § 19 (e) of the Notes) 
(Див. § 19 (д) Пояснювальної нотатки

19.   
VI.  Autres instances internationales traitant ou ayant traité l'affaire 
Statement concerning other international proceedings 
Інші міжнародні інстанції, котрі розглядають чи розглядали вашу справу
(Voir § 19 (f) de la notice) 
(See § 19 (f) of the Notes) 
(Див. § 19 (е) Пояснювальної нотатки) 

20.    Avez-vous soumis à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la 
présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet. 
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, 
give full details. 
Чи подавали Ви скарги, викладені вище, до будь-якої іншої міжнародної інстанції для розслідування або врегулювання? Якщо так, зазначте подробиці. 

VII.  Pièces annexées 
(pas d'originaux, uniquement des copies ; prière de n'utiliser ni agrafe, ni adhésif, 
ni lien d'aucune sorte) 
List of documents 
(no original documents, only photocopies, do not staple, tape or bind documents) 
Перелік доданих документів (надсилайте не оригінали документів, а
виключно копії; не скріплюйте документи степлером, клеєм, ані жодним іншим
чином) 

(Voir chapitre § 19 (g) de la notice. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. 
Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d'impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas 
être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.) 
(See § 19 (g) of the Notes. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have 
copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)
(Див. § 19 (є) Пояснювальної нотатки. Додайте копії усіх рішень, зазначених у розділах IV та VI заяви. Якщо у
Вас немає копій, Вам слід отримати їх. В разі, якщо Ви не можете їх отримати, поясніть, чому.) 

21.    
a) 
b) 
c)  

VIII. Déclaration et signature 
Declaration and signature 
Декларація та підпис
(Voir § 19 (h) de la notice) 
(See § 19 (h) of the Notes) 
(Див. § 19 (ж) Пояснювальної нотатки) 

Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête 
sont exacts. 
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present 
application form is correct. 
Я свідомо заявляю, що всі викладені у цій заяві відомості є вірними. 


Lieu 
Place 
Місце

Date 
Date 
Дата

(Signature du/de la requérant(e) ou du/de la représentant(e)) 
(Signature of the applicant or of the representative) 
(Підпис заявника або представника) 

З текстовим форматом бланка заяви та офіційним буклетом Європейського суду з прав людини Ви можете ознайомитися тут...


Автор консультації: Малюта Ярослав
Дата надання консультації: 18 грудня 2012 р.
Кількість переглядів: 4966
Написати листа автору


Оцінки консультації (1): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: заява до Європейського суду з прав , ЄСПЛ

Коментарів нема